Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Poszerzona informacja Zarządu PEPEES S.A. w sprawie projektu nabycia udziałów PPZ "Trzemeszno"

Raport bieżący 6/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
W związku z zamknięciem procesu prywatyzacji PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o. bez rozstrzygnięcia, w nawiązaniu do raportów w sprawie zaangażowania Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w ten proces, ogłaszanych w 2012 i 2013 r., Zarząd Spółki przekazuje niniejszym poszerzoną informację na temat przebiegu projektu nabycia pakietu 90,4% udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
Wybrane działania i zdarzenia:
1. 7 września 2011 r. – pismo PEPEES S.A. do Ministerstwa Skarbu Państwa z propozycją nabycia pakietu udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o. z jednoczesną deklaracją rozwiązania sporów prawnych, w które zaangażowane jest MSP w PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
2. Marzec, kwiecień 2012 r. – proces duediligence w PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
3. Marzec-maj 2012 r. – negocjacje z bankami ws. pozyskania finansowania inwestycyjnego na zakup PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
4. 5 czerwca 2012 r. – podpisanie przez PEPEES S.A. Umowy z Konsorcjum Lubelska Korporacja Finansowa Sp.z o.o. – Krzysztof Borkowski, zapewniającej rozwiązanie sporu prawnego w PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
5. 5 czerwca 2012 r. – złożenie przez PEPEES S.A. do Ministerstwa Skarbu Państwa oferty wiążącej na nabycie 90,4% udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
6. Lipiec 2012 r. – uzupełnienie procesu duediligence w związku z wypłatą przez Skarb Państwa dywidendy za 2011 r.
7. 20 sierpnia 2012 r. – aktualizacja oferty do MSP
8. 22 października 2012– pismoz MSP do PEPEES S.A. informujące o podjęciu przez Ministra Skarbu Państwa negocjacji z PEPEES S.A. przy prywatyzacji PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
9. Grudzień 2012 r. – przedłużenie przez PEPEES S.A. (pomimo braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony MSP):
a. Umowy PEPEES S.A. z Konsorcjum LKF-KB, 
b. finansowania inwestycyjnego,
c. oferty do MSP na nabycie udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
10. 31 stycznia 2013 r. – pismo z MSP do PEPEES S.A. informujące o zawarciu ugody pomiędzy MSP a Konsorcjum LKF-KB oraz zapraszające PEPEES S.A. na spotkanie w celu omówienia szczegółów procesu prywatyzacji
11. 7 lutego i 25 marca 2013 r. – aktualizacje oferty PEPEES S.A. dla MSP na nabycie 90,4% udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o. w odpowiedzi na prośbę MSP
12. 4 marca 2013 r. – prośba Ministerstwa Skarbu Państwa o pytania lub uwagi ze strony PEPEES S.A. w sprawie planowanej inwestycji przez PPZ "Trzemeszno" Sp. o.o. – pozytywna odpowiedź PEPEES S.A. 5 marca 2013 r.
13. 14 marca 2013 r. – parafowanie umowy sprzedaży udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o. przez MSP i PEPEES S.A.
14. 14 marca 2013 r. – pismo z MSP do PEPEES S.A. zalecające podjęcie negocjacji pakietu prywatyzacyjnego ze związkami zawodowymi w PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
15. 19 marca 2013 r. – pismo Ministra Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Ministrów na sprzedaż 542 400 udziałów, stanowiących 90,40% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego "Trzemeszno" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie na rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży.
16. 25 marca 2013 r. – odpowiedź na zapytanie UOKiKw sprawie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji w związku z realizowaną transakcją
17. 25 marca 2013 r. - aktualizacja oferty PEPEES S.A. na nabycie 90,4% udziałów PPZ "Trzemeszno" w odpowiedzi na prośbę MSP
18. 19– 28 marca 2013 r. – negocjacje pakietu socjalnego z przedstawicielami związków zawodowych w PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.
19. 28 marca 2013 r. – zaproszenie przez Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawicieli Konsorcjum LKF-KB do MSP w celu przedłużenia terminu obowiązywania ugody
20. 29 marca 2013 r.– pismo PEPEES S.A. do MSP z informujące o wynikach negocjacji pakietu socjalnego
21. 29 marca 2013 r. – fax z MSP do PEPEES S.A. informujący o zamknięciu procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia
22. 29 marca 2013 r. – pismo PEPEES S.A. do Ministra Skarbu Państwa ws. decyzji o zamknięciu procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia, wyrażające zdziwienie trybem zamknięcia procesu prywatyzacji, przypominające potencjalne skutki dla Ministerstwa Skarbu Państwa możliwych negatywnych rozstrzygnięć sporów sądowych dotyczących PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o. oraz podtrzymujące gotowość PEPEES S.A. powrotu do procesu prywatyzacji
23. 2 kwietnia 2013 r. – pismo PEPEES S.A. do Ministra Skarbu Państwa z prośbą o spotkanie i wyjaśnienie nagłej i niezrozumiałej decyzji o zamknięciu procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia
24. 2-5 kwietnia 2013 r. – próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Ministrem Skarbu Państwa w celu ustalenia terminu spotkania i uzyskania wyjaśnienia powodów nagłej i ryzykownej dla MSP decyzji o zamknięciu procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia
25. 11 kwietnia 2013 r. – pismo z MSP (w odpowiedzi na pismo PEPEES S.A. z 29 marca 2013 r.), powtarzające informację z 29 marca 2013 r., o zamknięciu procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia
26. 9 maja 2013 r. – pismo PEPEES S.A. do Ministra Skarbu Państwa z prośbą o rozważenie zmiany nagłej i niezrozumiałej decyzji w sprawie prywatyzacji PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o.

Do chwili obecnej Zarząd PEPEES S.A. nie uzyskał żadnej odpowiedzi, jakiejkolwiek informacji, wyjaśniającej przyczyny tak dziwnego i zaskakującego trybu zamknięcia procesu prywatyzacji, praktycznie w przeddzień podpisania parafowanej już umowy. Zaistniała sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że prawdopodobny powrót do aktywnych działań prawnych i sądowych ze strony Konsorcjum LKF-KB, w rezultacie braku rozstrzygnięcia procesu prywatyzacji może, zdaniem Zarządu, spowodować bardzo istotne, wielomilionowe, straty MSP. Jednocześnie, prezentując powyższe informacje Zarząd PEPEES S.A. wyraża przekonanie, iż zaangażowanie w proces prywatyzacji PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o. realizował w sposób merytoryczny i z zachowaniem wszelkich zasad profesjonalizmu, doprowadzając go praktycznie do finału. Niespodziewane zakończenie tego procesu jest zupełnie niezrozumiałe i jednoznacznie pozostaje poza sferą rozważań merytorycznych, biznesowych i profesjonalnych. W szczególności, że powody jego nagłego rozstrzygnięcia nie zostały wyjaśnione. 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data                  Imię i Nazwisko         Stanowisko/Funkcja  
2013-05-17 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2013-05-17 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy 
pią 17, maja 2013 13:42 Opublikował: Szymon Janucik