Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 8/2013
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-05-17 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-05-17 
pią 17, maja 2013 17:06 Opublikował: Szymon Janucik