Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH

Raport bieżący nr 12/201
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania przedstawione podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 czerwca 2013 r. przez pełnomocnika akcjonariusza Jeffrey Robert Butcher. Treść pytania/żądanej informacji: "Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji o złożeniu do Ministerstwa Skarbu Państwa propozycji nabycia pakietu udziałów PPZ Trzemeszno z jednoczesną deklaracją rozwiązania sporów prawnych. Dlaczego 14 marca 2013 nie została opublikowana informacja o parafowaniu umowy sprzedaży udziałów PPZ Trzemeszno przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz PEPEES. Dlaczego w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r., widnieje informacja, że w dniu 27 marca 2013 r. doszło do złożenia w Ministerstwie Skarbu Państwa aktualizacji oferty nabycia udziałów PPZ Trzemeszno, natomiast zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 6/2013 widnieje informacja, że ta aktualizacja nastąpiła już w dniu 25 marca 2013 r. Który ze wspomnianych raportów bieżących zawiera informację nieprawidłową lub jest nieprawdziwy. Dlaczego nie poinformowano w postaci raportu bieżącego o złożeniu aktualizacji oferty w dniu 7 lutego 2013 roku przez PEPEES, w sytuacji gdy z stosunku do złożenia aktualizacji w dniu 25 lub 27 marca 2013 roku, taka informacja została przekazana do publicznej wiadomości." Odpowiedź: W ocenie Zarządu pytanie nie ma związku z przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W szczególności, wskazane w pytaniu akcjonariusza działania Zarządu, w związku z zamknięciem procesu negocjacji ze Skarbem Państwa w sprawie zakupu udziałów w PPZ Trzemeszno sp. z o.o. bez rozstrzygnięcia, nie miały wpływu na wynik finansowy Spółki w 2012 r. Zarząd jednocześnie pragnie wskazać, że w dacie 7 lutego 2013 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zwróciło się z prośbą o aktualizację oferty na nabycie udziałów PPZ "Trzemeszno" Sp. z o.o., natomiast wskazanie, jako daty aktualizacji oferty, daty "25 marca" w raporcie bieżącym nr 6/2013 ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej. Prawidłowa data złożenia aktualizacji oferty Spółki w Ministerstwie Skarbu Państwa to 27 marca 2013, tak jak wskazano to w raporcie bieżącym nr 2/2013. Treść pytania/żądanej informacji: "Zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 7/2013 z dnia 17 maja 2013 r., w dniu 5 czerwca 2012 r. Spółka zawarła warunkową umowę z Konsorcjum spółki pod firmą "Lubelska Korporacja Finansowa Sp. z o.o." oraz Krzysztofem Borkowskim dotyczącą zrzeczenia się przez te podmioty wszelkich roszczeń wobec Skarbu Państwa i Spółki związanych ze sporem dotyczącym własności 59% udziałów spółki pod firmą "PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.". W ramach ww. umowy Spółka zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wspomnianego Konsorcjum w kwocie nie mniejszej niż 5.700.000 zł. W dniu 22 listopada 2012 r. – czyli po wypłacie przez spółkę "PPZ Trzemeszno Sp. z o.o." dywidendy swoim udziałowcom – zawarto aneks do ww. umowy podwyższający kwotę wynagrodzenia do poziomu 9.900.000 zł. Z czego wynika zmiana wysokości tej kwoty ?." Odpowiedź: W ocenie Zarządu pytanie nie ma związku z przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W szczególności, wskazana w pytaniu akcjonariusza warunkowa umowa z "Lubelską Korporacją Finansową Sp. z o.o." oraz Krzysztofem Borkowskim, w związku z zamknięciem procesu negocjacji ze Skarbem Państwa w sprawie zakupu udziałów w PPZ Trzemeszno sp. z o.o. bez rozstrzygnięcia, stała się bezprzedmiotowa i nie miała wpływu na wynik finansowy Spółki w 2012 r. Dodatkowo, Zarząd informuje, że szczegóły negocjacji pomiędzy Spółką a pomiotami zaangażowanymi w zamknięty już proces prywatyzacji PPZ Trzemeszno sp. z o.o. mają charakter poufny i stanowią chronioną prawem tajemnice przedsiębiorstw zaangażowanych w nie stron. Zarząd zwraca uwagę, że w raporcie bieżącym 6/2013 i 7/2013 przedstawił, w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, wszelkie szczegóły związane z procesem negocjacji w sprawie próby nabycia udziałów w PPZ Trzemeszno sp. z o.o.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-06-26 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-06-26 
śro 26, czerwca 2013 12:24 Opublikował: Szymon Janucik