Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący nr 1/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku: 1.	Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 r. - 15 maja 2014 r. - Skonsolidowany raport za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r. Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 102 ust. 1 w/w rozporządzenia nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2013 roku. Raporty za drugi kwartał nie będą przekazywane w oparciu o § 101 ust. 2 rozporządzenia. 2.	Raport półroczny: - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. - 29 sierpnia 2014 r. 3.	Raporty roczne: - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2013 - 21 marca 2014 r. Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-01-31
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-01-31
pią 31, stycznia 2014 09:43 Opublikował: Szymon Janucik