Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2014 r.- powzięte uchwały

Raport bieżący nr 6/2014

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2014 r. (w kolejności powzięcia) wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-03-27
Członek Zarządu Krzysztof Homenda 2014-03-27

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
czw 27, marca 2014 15:11 Opublikował: Szymon Janucik