Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie umów kredytowych

Raport bieżący nr 26/2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 07.10.2014 r. umowy o multilinię nr K01260/14. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi i spółkom zależnym kredytów w kwocie 52.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych), według poniższego: 1. Emitentowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) 2. Lublinowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) 3. Bronisławowi: • Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Rewolwingowy do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), • Kredyt Obrotowy w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Dzień spłaty: - dla kredytów w Rachunku Bieżącym – 21.09.2015 r., - dla kredytów Rewolwingowych – 31.08.2015 r., - dla kredytów Obrotowych – 31.08.2015 r. Przeznaczenie kredytów Kredyty w Rachunku Bieżącym i Kredyty Rewolwingowe - na bieżącą działalność gospodarczą. Kredyty Obrotowe - na finansowanie skupu ziemniaków z zastrzeżeniem, że kwota Kredytu nie może być wyższa niż 70% wartości zapasów. Warunki finansowania Od kwoty każdego wykorzystanego Kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Od każdego Kredytu Bank pobierze prowizję przygotowawczą na zasadach i w terminach określonych w rozdziale I § 2 Ogólnych Warunków Finansowania. Zabezpieczenia - weksel in blanco, - hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 78.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów złotych) - przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych, - przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych, - zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków, produktów skrobiowych i syropu glukozowego, - przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej zapasów, - przelew wierzytelności z tytułu należności od klientów do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2014 r. wynosił 102.141 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014r., poz. 133).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-10-08
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-10-08

śro 08, października 2014 14:10 Opublikował: Szymon Janucik