Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014

Raport bieżący nr 6/2015
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje.
Zdaniem Zarządu Spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2014 na kapitał rezerwowy Spółki przyczyni się do realizacji strategii inwestycyjnej i akwizycyjnej Spółki i dalszego efektywnego budowania jej wartości dla Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 poz.133).
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-04-30
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-04-30

czw 30, kwietnia 2015 21:46 Opublikował: Szymon Janucik