Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Raport bieżący nr 7/201Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2015 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 poz.133).
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-04-30
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-04-30

czw 30, kwietnia 2015 21:50 Opublikował: Szymon Janucik