Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wybór Rady Nadzorczej VIII Kadencji

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej VIII Kadencji w osobach: pana Macieja Kalińskiego, pana Piotra Łuniewskiego, pana Roberta Malinowskiego, pana Krzysztofa Stankowskiego oraz pana Piotra Taracha.
Pan Krzysztof Jerzy Borkowski, pan Tomasz Łuczyński pan Dawid Sukacz oraz pana Robert Czapla nie kandydowali na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ		
2015-05-27 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2015-05-27 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
śro 27, maja 2015 15:05 Opublikował: Szymon Janucik