Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Perły

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") powziął wiadomość, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2015 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację Perła Browary Lubelskie S.A. ("Perła") od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny oddalającego apelację Perły od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku oddalającego powództwo Perły o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 24 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (por. raport bieżący nr 17/2011 oraz raporty bieżące nr 25/2011, nr 26/2011, nr 19/2013, nr 19/2014 i nr 18/2015).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-10-22
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-10-22

czw 22, października 2015 17:27 Opublikował: Szymon Janucik