Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2005

Raport Kwartalny QS 1/2005

Pełna treść raportu QS w załączniku

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
I. Przychody ze sprzedaży34062 46927 8 483 9 789
  II. Zysk lub strata netto 484 3776 121 788
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11254 16847 2 803 3 514
  IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -839 -1659 -209 -346
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11710 -10187 -2 916 -2 125
  VI. Przepływy pieniężne netto, razem -1295 5001 -323 1 043
  VII. Aktywa razem 199140 200925 48 765 42 340
  VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES 111312 106252 27 258 22 390
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,41 3,23 0,10 0,68
  X. Wartośc księgowa na jeną akcję zwykłą 95,14 90,81 23,30 19,14


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgdonie z par. 96 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów: 31.03.2005 - 4,0837, 31.03.2004 - 4,7455 Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów: 01.01.-31.03.2005 - 4,0153; 01.01-31.03.2004 - 4,7938

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 16, maja 2005 19:34 Opublikował: Szymon Janucik