Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2015 r. w całości na kapitał rezerwowy.
Zdaniem Zarządu Spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał rezerwowy Spółki przyczyni się do realizacji strategii inwestycyjnej i akwizycyjnej Spółki i dalszego efektywnego budowania jej wartości dla Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-22 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2016-04-22 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

pią 22, kwietnia 2016 15:11 Opublikował: Szymon Janucik