Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 19 sierpnia 2015 r. zawartej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Aneks do Umowy Wielocelowej) oraz aneksu do umowy o multilinie z dnia 7 października 2014 r. zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Aneks do Umowy o Multilinie).
O zawarciu przez Emitenta oraz jego spółki zależne tj. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2015, natomiast o zawarciu przez te same co powyżej podmioty umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. i kolejnych aneksach do tej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2014 oraz kolejnymi raportami bieżącymi w tym zakresie.
Na mocy Aneksu do Umowy Wielocelowej, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do kwoty 45 mln zł w ten sposób, że kredyt odnawialny udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 10 mln zł, 3 mln zł oraz 3 mln, natomiast kredyt nieodnawialny udzielony Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 1,5 mln zł oraz 8 mln zł. W zakresie kredytu w rachunku bieżącym zawarty aneks nie wprowadził zmian. Dodatkowo na mocy Aneksu do Umowy Wielocelowej ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. w formie weksla in blanco wystawionego przez każdego z ww. kredytobiorców, a ponadto hipotekę umowną łączną zwiększono do kwoty 68,25 mln zł. Ponadto Aneks do Umowy Wielocelowej wydłużył okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 sierpnia 2017 roku, przy czym okres kredytowania nie uległ zmianie i obowiązuje do dnia 19 sierpnia 2025 r.
Na mocy z kolei Aneksu do Umowy o Multilinie, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do 45,5 mln zł w ten sposób, że kredyt rewolwingowy udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 10 mln zł, 3 mln zł oraz 3 mln zł, natomiast kredyt obrotowy udzielony Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 1,5 mln zł oraz 8 mln zł. W zakresie kredytu w rachunku bieżącym zawarty aneks nie wprowadził zmian. Dodatkowo na mocy Aneksu do Umowy Multilinie ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w formie oświadczenia każdego z ww. kredytobiorców o poddaniu się egzekucji, a przy tym zrezygnowano z weksla in blanco jako jednego z zabezpieczeń tej umowy kredytowej. Ponadto Aneks do Umowy o Multilinie przedłużył dzień spłaty wszystkich ww. kredytów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Pozostałe istotne warunki Umowy Wielocelowej oraz Umowy o Multilinie nie uległy zmianom.

pon 29, sierpnia 2016 13:07 Opublikował: Szymon Janucik