Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 26 października 2016 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2016 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wyniki narastająco za okres trzech kwartałów 2016 r.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta narastająco za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2015 roku):
- przychody ze sprzedaży: 129 922 tys. zł (106 253 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 13 540 tys. zł (5 340 tys. zł)
- zysk netto: 9 670 tys. zł (2 653 tys. zł)
Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. narastająco za pierwsze trzy kwartały 2016 roku narastająco:
- przychody ze sprzedaży: 99 983 tys. zł (78 729 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 11 683 tys. zł (4 776 tys. zł)
- zysk netto: 9 281 tys. zł (3 723 tys. zł)

Wyniki za okres III kwartału 2016 r.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2016 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2015 roku):
- przychody ze sprzedaży: 43 427 tys. zł (36 426 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 6 328 tys. zł (1 769 tys. zł)
- zysk netto: 4 432 tys. zł (868 tys. zł)
Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za III kwartał 2016 roku:
- przychody ze sprzedaży: 34 711 tys. zł (26 460 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 5 881 tys. zł (1 103 tys. zł)
- zysk netto: 4 533 tys. zł (821 tys. zł)
Zarząd Spółki wyjaśnia, że odnotowany w III kwartale 2016 roku znaczny wzrost zysku wystąpił m.in. dzięki większej sprzedaży, w tym zwłaszcza eksportu oraz zwiększonej produkcji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo w III kwartale 2016 roku jednostka dominująca sprzedała część pozyskanych w 2016 roku świadectw efektywności energetycznej - PMEF tzw. białe , uzyskując łączny dochód w wysokości 958 tys. zł, który zostanie zaprezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "pozostałe przychody operacyjne" i w takiej samej wysokości transakcje te powiększą wynik na poziomie operacyjnym.
Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za III kwartał 2016 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2016 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-10-26

śro 26, października 2016 13:05 Opublikował: Szymon Janucik