Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki PEPEES S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 października 2016 roku otrzymał od Pana Maksymiliana Skotnickiego oraz Pana Michała Skotnickiego zawiadomienie o zwiększeniu przez ww. osoby udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej:
"My, niżej podpisani, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1), a także obowiązku, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639 — dalej: "Ustawa o ofercie") zawiadamiamy Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: "Spółka"), o tym, ze:
1. w dniu 20 października 2016 roku oraz w dniu 21 października 2016 roku Pan Michał Skotnicki w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym nabył łącznie 2.100.011 akcji Spółki, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLPEPES00018;
2. przed nabyciem przedmiotowych akcji Pan Michał Skotnicki posiadał 8.600,000 akcji Spółki, które stanowiły 9,053 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te dawały prawo do 8.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,053 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
3. po nabyciu przedmiotowych akcji Pan Michał Skotnicki posiada 10.700.011 akcji Spółki, które stanowią 11,263 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te dają prawo do 10.700.011 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,263 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie, mając na uwadze art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 87 ust. 4 pkt. 1 w zw. z art 69 ust. 2 pkt. 1) litera a) Ustawy o Ofercie, informujemy, że Pan Maksymilian Skotnicki (będący członkiem najbliższej rodziny Pana Michała Skotnickiego), posiada 19.634.843 akcji Spółki, które stanowią 20,668 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te dają prawo do 19.634.843 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,668 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Uwzględniając powyższe informujemy, że:
1. suma akcji Spółki posiadanych przez Pana Michała Skotnickiego oraz akcji Spółki posiadanych przez Pana Maksymiliana Skotnickiego, przed dokonaniem opisanej powyżej transakcji Pana Michała Skotnickiego, wynosiła 28.234.843 akcji Spółki, które stanowiły 29,721 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te dawały prawo do 28.234.843 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 29,721 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2. po dokonaniu opisanej powyżej transakcji przez Pana Michała Skotnickiego, suma akcji Spółki posiadanych przez Pana Michała Skotnickiego oraz akcji Spółki posiadanych przez Pana Maksymiliana Skotnickiego wynosi aktualnie 30.334.854 akcji Spółki, co stanowi 31,931 %-owy udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te dają prawo do 30.334.854 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,931 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ponadto informujemy, że:
1. nie istnieją podmioty zależne od Pana Michała Skotnickiego lub Maksymiliana . Skotnickiego, które posiadałyby akcje Spółki;
2. w odniesieniu do Pana Michała Skotnickiego, ani też w odniesieniu do Pana Maksymiliana Skotnickiego - nie istnieje osoba, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie;
3. w odniesieniu do Pana Michała Skotnickiego, ani też w odniesieniu do Pana Maksymiliana Skotnickiego nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy o ofercie."
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-10-28

śro 02, listopada 2016 10:05 Opublikował: Szymon Janucik