Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 13 marca 2017 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki za 2016 r. zostały zaprezentowane poniżej (w nawiasie przedstawiono dane za rok 2015).
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
- przychody ze sprzedaży: 185.675 tys. zł (141.553 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 23.584 tys. zł (8.607 tys. zł)
- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej : 17.600 tys. zł (5.288 tys. zł)
Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.:
- przychody ze sprzedaży: 143.767 tys. zł (107.927 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 19.833 tys. zł (7.222 tys. zł)
- zysk netto: 15.918 tys. zł (5.917 tys. zł)
Zarząd Spółki wyjaśnia, że odnotowany w 2016 roku znaczny wzrost zysku wystąpił m.in. dzięki większej sprzedaży, w tym zwłaszcza eksportu oraz zwiększonej produkcji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz dzięki uzyskaniu dochodu z tytułu sprzedaży pozyskanych w tym roku świadectw efektywności energetycznej.
Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 2016 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane w dniu 20 marca 2017 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-03-13
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-03-13

pon 13, marca 2017 08:53 Opublikował: Szymon Janucik