Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Raport bieżący nr 4/2017


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2017 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj.Dz. U. z 2014 r poz. 133).
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-03-29
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-03-29

śro 29, marca 2017 17:08 Opublikował: Szymon Janucik