Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 08 maja 2017 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2017 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.


Wyniki za okres I kwartał 2017 r.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2017 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2016 roku):
- przychody ze sprzedaży: 56 926 tys. zł (37 313 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 8 241 tys. zł (3 850 tys. zł)
- zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki: 5 363 tys. zł (2 662 tys. zł)
Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I kwartał 2017 roku:
- przychody ze sprzedaży: 38 878 tys. zł (28 412 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 5 450 tys. zł (3 237 tys. zł)
- zysk netto: 3 861 tys. zł (2 546 tys. zł)

Zarząd Spółki wyjaśnia, że odnotowany w I kwartale 2017 roku znaczny wzrost zysku wystąpił m.in. dzięki większej sprzedaży nie tylko w podmiocie dominującym ale również w spółkach zależnych. W spółce PPZ BRONISŁAW wzrost sprzedaży wyniósł 76% i odnotowano ponad pięciokrotny wzrost wyniku netto. W spółce ZPZ LUBLIN wzrost sprzedaży wyniósł 29% oraz nastąpiła znacząca poprawa wyniku - w ubiegłym roku spółka poniosła stratę netto, w roku bieżącym wynik jest dodatni.

Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2017 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-05-08
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-05-08

pon 08, maja 2017 08:16 Opublikował: Szymon Janucik