Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Raport bieżący nr 14/2017

Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 14/2017

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał z Sądu Okręgowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy ("Sąd") odpis pozwu złożonego przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie ("Powód") przeciwko Spółce o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności następujących uchwał podjętych w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (por. raport bieżący nr 8/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.):
- Uchwały nr 11 w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za rok obrotowy 2016;
- Uchwały nr 24 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki;
- Uchwały nr 25 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych;
- Uchwały nr 26 w sprawie ustalenia listy uprawnionych do udziału w programie motywacyjnym i premiowym;
- Uchwały nr 27 w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych;
- Uchwały nr 28 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych.
Razem z odpisem pozwu Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku Powoda o zabezpieczenie powództwa poprzez zakazanie wykonywania zaskarżonych uchwał do czasu zakończenia postępowania sądowego uznając ten wniosek za bezzasadny z uwagi na nieuprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz interesu prawnego w jego udzieleniu. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-06-08
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-06-08

czw 08, czerwca 2017 15:17 Opublikował: Szymon Janucik