Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A

Raport bieżący nr 16/2017
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. otrzymał od Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawiadomienie o zmniejszeni udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%, którego treść Spółka przekazuje poniżej:
"Niżej podpisani, działając w imieniu funduszu Epsilon Fundusz inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisanego do Rejestru Funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sad Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1000 (dalej również jako "Fundusz"), jako odpowiednio Wiceprezes Zarządu i Prokurent uprawnionej do zarządzania i reprezentowania Funduszu spółki pod firmą SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2A (01-601 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001 -14-52, REGON 141340910,
na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639 — dalej: "Ustawa o ofercie") niniejszym zawiadamiamy Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: "Spółka") o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki polegającej na:
zmniejszeniu udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (PPS) poniżej progu 5%,
Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia poniżej przedstawiamy kolejno informacje wymagane na podstawie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
W dniu 27 czerwca 2017 roku, w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 26 czerwca 2017 r. Epsilon FIZ AN zbył łącznie 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) zdematerializowanych akcji Spółki o kodzie ISIN PLPEPES00018.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Przed zmianą udziału, Epsilon Fundusz inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 5.271.499 akcji Spółki, co dawało 5,55 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.271.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 5,55 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 4.571.499 akcji Spółki, co stanowi 4,81 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.571.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,81 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadającego akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2., które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 4.571.499 akcji Spółki, co stanowi 4,81 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.571.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,81 % ogólnej liczby głosów na Wolnym Zgromadzeniu.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę."
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-06-30
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-06-30

pią 30, czerwca 2017 15:38 Opublikował: Szymon Janucik