Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

Raport bieżący nr 20/2017
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 22 sierpnia 2017 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2017 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2017 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2016 roku):
- przychody ze sprzedaży: 116 011 tys. zł (86 495 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 12 676 tys. zł (7 212 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 8 192 tys. zł (5 179 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I półrocze 2017 roku:
- przychody ze sprzedaży: 80 887 tys. zł (65 272 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 8 518 tys. zł (5 802 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 6 200 tys. zł (4 748 tys. zł)
Zarząd Spółki informuje, iż na zaprezentowane powyżej wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku najistotniejszy wpływ miała zwiększona sprzedaż eksportowa w spółce PEPEES poza Unię Europejską (wzrost o 51%) jak również wzrost sprzedaży zrealizowany przez kluczowe spółki zależne (PPZ Bronisław wypracowała 13% wzrost sprzedaży a ZPZ Lublin wypracowała wzrost sprzedaży na poziomie 19% względem I półrocza 2016 roku).
Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku wraz z raportem audytora z przeglądu tych danych zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2017 roku, który zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-08-22
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-08-22

wto 22, sierpnia 2017 12:14 Opublikował: Szymon Janucik