Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie kredytu inwestycyjnego dotyczącego finansowania nabycia udziałów w Ponary Sp. z.o.o.

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2017 oraz 22/2017 dotyczących nabycia łącznie 67,4% udziałów w spółce Gospodarstwo Rolne Ponary sp. z o.o. (Ponary) Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku zawarł z PKO Bank Polski S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Kredyt) w kwocie 10,53 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów dotyczących nabycia 100% udziałów w Ponary (Umowa). Kwota kredytu stanowi 90% ceny nabycia udziałów w Ponary a pozostałe 10% ww. ceny stanowić będzie wkład własny Emitenta.
Kredyt zostanie udzielony na okres do dnia 30 czerwca 2025 roku, a jego spłata będzie następowała w równych miesięcznych ratach. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.
Zabezpieczeniem Umowy stanowi hipoteka łączna do kwoty 15,795 mln zł ustanowiona na należących do Ponar gruntach zlokalizowanych w miejscowości Roje, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, zastaw na wszystkich udziałach w Ponarach oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W związku z pozyskaniem ww. Kredytu intencją Emitenta jest sfinalizowanie nabycia pozostałych 32,6% udziałów w spółce Ponary, przy założeniu iż w odniesieniu do tych udziałów Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu.


Podpisy osób reprezentujących spółkę
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-12-12
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-12-12

wto 12, grudnia 2017 14:51 Opublikował: Szymon Janucik