Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PEPEES S.A.

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lutego 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Krzysztofa Borkowskiego (jako podmiot dominujący) oraz Mazowieckiej Korporacji Finansowej sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…), którego pełną treść Spółka przekazuje poniżej:
„Stosownie do postanowień art. 69, a nadto w związku z art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639 ze zm. - dalej: „Ustawa o ofercie") zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: „Spółka"), o tym, że:
1. w dniu 15 lutego 2018 roku w wyniku rozliczenia transakcji zbycia akcji Spółki w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Maksymiliana i Michała Skotnickich w dniu 8 stycznia 2018 roku Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku zbyła 5.397.343 akcji Spółki, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLPEPES00018;
2. przed zdarzeniem opisanym w punkcie 1 powyżej, Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o. posiadała łącznie 5.397.343 akcji Spółki, które stanowiły 5,68 % w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te dawały jednocześnie prawo do 5.397.343 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,68 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. aktualnie Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o. nie posiada akcji Spółki, a tym samym nie posiada żadnego udziału w kapitale zakładowym Spółki, jak również nie posiada żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a co za tym idzie nie posiada żadnego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie istnieją także podmioty zależne od Mazowieckiej Korporacji Finansowej sp. z o.o., które posiadałyby akcje Spółki.

Ponadto, mając na uwadze brzmienie art. 87 Ustawy o ofercie informuję:
4. w dniu 15 lutego 2018 roku w wyniku rozliczenia transakcji zbycia akcji Spółki w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Maksymiliana i Michała Skotnickich w dniu 8 stycznia 2018 roku podmioty, wobec których jestem podmiotem dominującym (w tym także wskazana powyżej Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.) oraz osoba blisko ze mną związana, zbyły łącznie 7.923.409 akcji Spółki, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLPEPES00018;
5. przed zdarzeniem opisanymi w punkcie 4 powyżej, podmioty, wobec których jestem podmiotem dominującym (w tym także wskazana powyżej Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.), wraz z osobą blisko ze mną związaną, posiadały łącznie 7.923.409 akcji Spółki, które stanowiły 8,34 % w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te dawały jednocześnie prawo do 7.923.409 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,34 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
6. aktualnie podmioty, wobec których jestem podmiotem dominującym (w tym także wskazana powyżej Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.) oraz osoba blisko ze mną związana, nie posiadają akcji Spółki, a tym samym nie posiadają żadnego udziału w kapitale zakładowym Spółki, jak również nie posiadają żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a co za tym idzie nie posiadają żadnego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym nie istnieją podmioty ode mnie zależne, które posiadałyby akcje Spółki. Także sam, osobiście, nie posiadam akcji Spółki.

Ponadto oświadczam, iż:
7. Nie istnieje osoba trzecia, która jest stroną umowy z Mazowiecką Korporacją Finansową sp. z o.o. lub ze mną, na podstawie której to umowy doszłoby do przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
8. Mazowiecka Korporacją Finansową sp. z o.o., jak również ja osobiście, nie posiadamy instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osobiście oraz w imieniu Mazowieckiej Korporacji Finansowej sp. z o.o. (jako Prezes Zarządu).”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-02-15 Tomasz Rogala Członek Zarządu

czw 15, lutego 2018 15:30 Opublikował: Szymon Janucik