Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Cofnięcie przez Akcjonariuszy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 w sprawie wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lutego 2018 r. do Spółki wpłynęło od Panów Michała Skotnickiego oraz Maksymiliana Skotnickiego pismo cofające wniosek o którym mowa w ww. raporcie bieżącym. Wraz z cofnięciem wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ww. Akcjonariusze wyrazili zasadne oczekiwanie na zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki niezwłocznie po publikacji raportu rocznego. 
Jednocześnie Spółka zapewnia, że proponowany przez ww. Akcjonariuszy punkt porządku obrad zostanie zamieszczony w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane po publikacji sprawozdań finansowych za 2017 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-02-15 Tomasz Rogala Członek Zarządu

czw 15, lutego 2018 15:56 Opublikował: Szymon Janucik