Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych za 2017 rok, po zakończeniu w dniu 16 marca 2018 roku procesu weryfikacji struktury posiadanych aktywów obejmujących udziały w spółkach zależnych podjęta została decyzja o utworzeniu niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z udziałami w spółce zależnej CHP Energia Sp. z o.o., które zostaną ujęte:
- w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Emitenta jako odpis wartości firmy ustalonej przy nabyciu tej spółki w związku z utratą wartości w wysokości 4.346 tys. zł;
- w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta jako odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów, należności i zaliczek w tej spółce zależnej w łącznej kwocie 3.464 tys. zł, w związku z ujemnymi kapitałami tej spółki.
Dokonane odpisy mają charakter operacji księgowych i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż niezależnie od utworzenia ww. odpisów w dniu 16 marca 2018 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych realizowany na potrzeby przygotowania raportów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok i tym samym podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki za 2017 r. zostały zaprezentowane poniżej (w nawiasie przedstawiono dane za rok 2016).
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
- przychody ze sprzedaży: 224.273 zł (185.675 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 21.853 zł (23.584 tys. zł)
- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej : 13.364 tys. zł (17.600 tys. zł)
Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.:
- przychody ze sprzedaży: 162.454 tys. zł (143.767 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 19.568 tys. zł (19.833 tys. zł)
- zysk netto: 12.319 tys. zł (15.918 tys. zł)

Zarząd Spółki wyjaśnia, że pomimo znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży, zysk netto zarówno Grupy Kapitałowej jak i spółki PEPEES jest mniejszy niż w roku poprzednim w związku z opisanymi powyżej odpisami aktualizacyjnymi, zwiększonymi kosztami pracowniczymi oraz podwyżką kosztów energii wykorzystywanej w procesie produkcyjnym .

Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 2017 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane w dniu 29 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-16 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-03-16 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 16, marca 2018 12:36 Opublikował: Szymon Janucik