Strona główna » WZ » WZ 2022

WZ 2022

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Ogólna liczba akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

4. Formularze

5. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Ocena Rady Nadzorczej PEPEES S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jednostkowe

Ocena Rady Nadzorczej PEPEES S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2021

7. Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2021

8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2021

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2021

10. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

11. Klauzula informacyjna RODO

12. Uchwała w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu spółki dotyczącej pokrycia straty netto za rok 2021 z kapitału zakładowego

13. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2021 z kapitału zakładowego

14. Uzupełniony porządek obrad

15. Uzupełnione projekty uchwał

16. Uzupełnione formularze pełnomocnictw

2022-03-18 19:00 Opublikował: Szymon Janucik