Strona główna » Plantatorzy

Karta Dobrych Praktyk PEPEES

Karta Dobrych Praktyk Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES to zbiór zasad, którymi dobrowolnie powinni kierować się wszyscy zaangażowani w rozwój rynku skrobi w Polsce.

Przyjęcie zasady „fair play” jako naczelnej zasady Karty oznacza zgodę wszystkich zainteresowanych, tj. władz Spółki, plantatorów i odbiorców na zaangażowanie się w działalność na rzecz poprawy rynku skrobi w Polsce. Celem takich działań ma być przede wszystkim poprawienie konkurencyjności rynku polskiego skrobi na arenie europejskiej. Zasada „fair play” powinna być oparta na następujących regułach:

 

- dobro ogółu ponad korzyść własną,

 - poszanowanie obowiązującego prawa, tradycji i dobrych obyczajów,

- przejrzystość w relacjach wewnątrz i na zewnątrz Spółki,

-równe szanse w realizowaniu zobowiązań i zasad wobec władz Spółki, plantatorów i odbiorców,

- działanie w najlepszej intencji dla dobra rynku skrobi w Polsce,

- profesjonalizm i rzetelność jako wzór dla działań Spółki.

 

Członkowie Zarządu PEPEES uznali za właściwe przyjąć niniejszą Kartę i dobrowolnie zobowiązać się do jej przestrzegania. Podmioty niebędące członkami Zarządu PEPEES mogą zadeklarować gotowość przestrzegania postanowień niniejszej Karty w drodze pisemnej deklaracji.

Postanowienia Karty oparte są na zasadzie „fair play”, która jest etycznym fundamentem prowadzenia działalności Spółki PEPEES. Stosowanie tej zasady oznacza akceptację w życiu i w biznesie zasady równych szans. Dlatego w gospodarce i biznesie niezbędne jest skodyfikowanie dobrych praktyk, opartych na odpowiedzialnym biznesie i zasadzie transparentności działania. 

 

Zasady ogólne

Sygnatariusze Karty budują swoje relacje z partnerami na zasadach rzetelności i transparentności, z poszanowaniem zasady „fair play”, rozumianej jako uczciwa współpraca, oparta na jasnych zasadach.

Sygnatariusze Karty zobowiązują się, że nie będą we wzajemnych relacjach działać w celu umyślnego wprowadzenia w błąd lub pokrzywdzenia drugiej strony.

Sygnatariusze Karty dbają o propagowanie zasady „fair play” również na polach działalności nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością lub aktywnością w biznesie – w relacjach osobistych, w działalności publicznej i społecznej.

Sygnatariusze Karty dbają o szerzenie dobrego wizerunku rynku polskiej skrobi.

Sygnatariusze Karty zobowiązani są do dbania o relacje z plantatorami i potencjalnymi odbiorcami wytwarzanych przez PEPEES produktów.

Sygnatariusze Karty wspierają inicjatywy promujące zdrowy, wolny od GMO tryb odżywiania.

Sygnatariusze Karty wspierają aktywność ośrodków edukacyjnych.

Zasady ogólne Karty Dobrych Praktyk wskazują drogę jaką w najbliższych latach będzie podążała Spółka. Te najważniejsze kwestie, dotyczące współpracy: PEPEES- plantator, PEPEES – odbiorca oraz tor przyjętych zasad m.in. PEPEES przyjazny dla młodych, będą rzutowały na poprawę konkurencyjności polskiej skrobi na rynku europejskim.

Współpraca z plantatorami

Sygnatariusze Karty jako nadrzędny cel stawiają sobie dobrą współpracę z plantatorami, bo tylko dzięki wzajemnej pracy na rzecz rynku polskiej skrobi można konkurować z rynkiem europejskim.

Sygnatariusze Karty zobowiązują się do przestrzegania jasnych zasad współpracy Spółka - plantator. Zasady współpracy określa umowa zawarta między Spółką a rolnikami. Podpisanie umowy przez rolnika ze Spółką zobowiązuje obie strony do przestrzegania jej wszystkich elementów.

Sygnatariusze Karty zobowiązali się do współpracy z grupą rolników, którzy chcą pracować bezpośrednio z Zarządem Spółki PEPEES. Dzięki ścisłej współpracy z taką stałą grupą plantatorów, rolnicy będą na bieżąco informowani o działaniach Spółki.

Sygnatariusze Karty w ramach stałej współpracy z plantatorami zobowiązali się do cyklicznych spotkań z plantatorami – zawsze przed rozpoczęciem kampanii.

Sygnatariusze Karty dają możliwość zakupu kwalifikowanego materiału sadzeniakowego z najlepszych Polskich Stacji Hodowli. PEPEES oferuje sadzeniaki na bardzo korzystnych warunkach finansowych, rozliczanych dopiero jesienią w formie kompensaty bez naliczania jakichkolwiek odsetek.

PEPEES w ramach pracy na rzecz poprawy jakości rynku polskiej skrobi chce za pośrednictwem spisanych zasad w Karcie Dobrych Praktyk ukazać rolnikom ich istotny wkład w budowanie polskiej marki - polskiej skrobi na terenie całej Europy. Dlatego też jako priorytetowe uznaje współodpowiedzialność rolników i Spółki za rozwój tego sektora.

 

Zarząd Spółki PEPEES S.A.

2014-04-03 15:15 Opublikował: Szymon Janucik